Dobre praktyki 
Marketing terytorialny > Promocja > Komunikacja marketingowa samorządów

Serwis jest własnością Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Start arrow e-biblioteka arrow Wydział, referat marketingu terytorialnego w urzędzie?
 
 
 
  :: Main Menu
Menu serwisu
Start
O stronie...
Baza dobrych praktyk
e-biblioteka
Inspiracje
Konkursy
Twoja dobra praktyka
News
Funkcjonalne
Biuletyn
Pliki do pobrania
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
-------------
 
 
Statystyki
web stats stat24.com

Wydział, referat marketingu terytorialnego w urzędzie? PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Zbigniew Wesołowski   
niedziela, 03 czerwca 2007

Okazuje się, że dział bądź stanowisko ds. marketingu można spotkać nie tylko w firmach prywatnych czy podmiotach komercyjnych. Od początku lat dziewięćdziesiątych w strukturach organizacyjnych zachodnioeuropejskich urzędów samorządowych funkcjonują wyspecjalizowane w marketingu terytorialnym departamenty, wydziały, referaty czy spółki gminy.

 

 W Niemczech, niezależnie od wielkości jednostki terytorialnej, funkcjonują wyodrębnione spółki, komórki organizacyjne odpowiadające za marketing terytorialny (Stadtmarketing). Ich powstawanie wynikało raczej z potrzeby koordynacji i kooperacji zadań w obszarze  wzmacniania atrakcyjności miasta i jego gospodarki. Wydziały koncentrują w sobie  realizację procesów i wykonanie  zadań z obszaru:

*   marketingu lokalizacji i umiejscowienia (Standortmarketing) – umożliwiającego wypracowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnieniu istniejącego stanu rzeczy, tak by dane miasto zostało wybrane na lokalizację inwestycji, turystów, mieszkańców.

*   marketing miejski (Citymarketing) – potęgujący atrakcyjność i znaczenie miasta lub jego części jako miejsca idealnego do robienia zakupów, pracy, mieszkania, wykształcenia, kultury czy spędzania wolnego czasu.

*   marketing usług turystycznych (Tourismusmarketing) – zakładający osiągnięcie wzrostu napływu, zatrzymywania się, pobytu, przenocowania, itd. Poszczególne grupy docelowe to: turyści i goście zewnętrzni,  osoby spędzające urlop, wolny czas, odbywające podróż służbową, itp.

 


Ratusz Hamm. Referat marketingu terytorialnego. Źródło: www.meinestadt.de

Celem nadrzędnym jest profesjonalizacja zarządzania marką miasta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Marketing terytorialny  ma dostarczać nowych impulsów, sił i przewag konkurencyjnych w polityce rozwoju. Powstawanie wyżej wymienionych struktur nie jest dziełem naśladownictwa i powstałej mody na orientację marketingową. Wręcz przeciwnie wynika ze świadomie prowadzonej polityki zarządzania marką miasta. 

 

         Wydziału Marketingu Gminnego Urzędu Miasta w Trzebini

 

Obserwując organizację i funkcjonowanie polskich urzędów trudno natknąć się na wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie komórki odpowiadające za zarządzanie marką danej jednostki. W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Trzebini funkcjonuje Wydział Marketingu Gminnego składający się z dwóch referatów:

*   Referat Wspierania Inicjatyw Społecznych (5 pracowników: 2 inspektorów, 2 podinspektorów oraz główny specjalista)

*   Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą(3 pracowników: 2 inspektorów oraz kierownik referatu)

   W zakresie strategii i rozwoju gospodarczego do zadań Wydziału Marketingu  Gminnego należy przede wszystkim:

*   Koordynowanie działań związanych z opracowaniem i aktualizacją strategii gminy i głównych kierunków rozwojowych;

*   Koordynowanie działań dotyczących aktualizacji wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI);

*   Przygotowywanie i analiza danych niezbędnych do opracowywania ocen, prognoz i informacji z zakresu rozwoju społeczno – gospodarczego oraz kierunków rozwoju gminy;

*   Aktualizacja i dystrybucja oferty inwestycyjnej gminy;

*   Współpraca z jednostkami szczebla ponadgminnego w zakresie rozwoju gminy.

 
   Zadania wydziału w zakresie promocji i współpracy z zagranicą obejmują:

 

*   Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy;

*   Organizowanie i prowadzenie aktywnej promocji gminy;

*   Współorganizowanie wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem       przedstawicieli władz samorządowych gminy, np. „Dni Trzebini”;

*   Współpraca z instytucjami zewnętrznymi np. Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Agencją Rozwoju Regionalnego, Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Gminy (targi, wystawy, festyny, pikniki, mityngi).

*   Prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą Gminy z zagranicą, w szczególności z miastami partnerskimi;

*   Prowadzenie strony internetowej gminy;

*   Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o imprezach masowych i o zgromadzeniach publicznych.

  Do zakresu wspierania inicjatyw społecznych zalicza się:

* Przedkładanie propozycji wartościowych przedsięwzięć z możliwym dofinansowywaniem zewnętrznym, w szczególności z zakresu oświaty i wychowania, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, profilaktyki  zdrowotnej, przeciwdziałania biedzie i bezrobociu, wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży, problemów społecznych, i - dla przedsięwzięć wskazanych przez Burmistrza - przygotowanie stosownych wniosków do pozyskania dla nich dofinansowania ze środków pomocowych;

*   Prowadzenie działań wspierających inicjatywy społeczne, w tym doradztwo, poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowywania i pomocy w sporządzaniu stosownych wniosków aplikacyjnych;

*   Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie prowadzonych spraw zarówno na etapie przygotowania wniosków, jak i realizacji zadań współfinansowanych ze środków pomocowych;

*   Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami przedsiębiorców;

*   Prowadzenie Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości;

*   Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

*   Prowadzenie działań proeuropejskich i współpraca w tym zakresie z samorządami gminnymi, samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz innymi instytucjami i organizacjami.

 

Katalog zadań wydziału zorganizowano typowo wokół zarządzania strategicznego. Chaotyczne i przypadkowe koncentrowanie funkcji i zadań w komórce marketingowej uniemożliwia koordynację wszystkich instrumentów zarządzania.  Natomiast wydziały marketingu miasta powinny realizować zadania czy raczej  procesy przy wykorzystaniu wszystkich instrumentów marketingowych, nie zaś koncentrować się tylko na promocji. Wydział ma zajmować się ,,inkubowaniem” marki miasta. Takie, świadome działanie świadczy o profesjonalnym urynkowieniu działań jednostki. Projektując struktury organizacyjne urzędów warto wychodzić od potrzeb, uwarunkowań, przewag konkurencyjnych danego ośrodka. Zakres zadań i obowiązków wydziału marketingowego powinien nawiązywać do grup i obszarów docelowych, do których będzie adresowana praca wydziału. Samorządowi marketerzy mają tworzyć przewagi konkurencyjne i wzmacniać atrakcyjność swojej ,,małej ojczyzny”.
Zobacz:

http://www.wrotamalopolski.pl

Zdjęcie:

www.meinestadt.de

 

 Zbigniew Wesołowski

Pracownik ds. promocji gospodarczej

kom. 660-311-639

mail:

 

< Poprzedni   Następny >