Dobre praktyki 
Marketing terytorialny > Promocja > Komunikacja marketingowa samorządów

Serwis jest własnością Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Start arrow Baza dobrych praktyk arrow Analiza SWOT Wielkopolski
 
 
 
  :: Main Menu
Menu serwisu
Start
O stronie...
Baza dobrych praktyk
e-biblioteka
Inspiracje
Konkursy
Twoja dobra praktyka
News
Funkcjonalne
Biuletyn
Pliki do pobrania
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
-------------
 
 
Statystyki
web stats stat24.com

Analiza SWOT Wielkopolski PDF Drukuj E-mail

Analiza SWOT Wielkopolski - element strategii rozwoju regionu, opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego...

1. POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY

SILNE STRONY

 

SŁABE STRONY

PRZESTRZEŃ

 

· korzystne położenie w przestrzeni europejskiej
· położenie centralnej części województwa w strefie największego wzrostu, na osi zachód wschód
· dobrze wykształcona, wielofunkcyjna aglomeracja poznańska
· atrakcyjne tereny inwestycyjne
· dobrze wykształcona sieć osadnicza
· potencjał ośrodków subregionalnych
· bogate dziedzictwo kulturowe
· duża rozciągłość południkowa potencjalnym źródłem marginalizacji północnego i południowego krańca regionu
· ograniczone oddziaływanie aglomeracji poznańskiej na pozostała część regionu
· niewystarczająca podaż odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych
· brak planów zagospodarowania przestrzennego
· pogłębiające się dysproporcje medzy aglomeracja poznańską a reszta województwa

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

· duży odsetek obszarów o niskim poziomie degradacji środowiska
· duży odsetek obszarów chronionych
· potencjał przyrodniczy stanowiące bazę dla turystyki
· duże zasoby surowców
· dobry stan przestrzeni rolniczej
· gospodarczy i turystyczny potencjał lasów
· zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń
· zły stan infrastruktury zabezpieczającej środowisko
· niewykorzystane zasoby naturalne
· występowanie miejsc degradacji środowiska
· niewystarczające zasoby wodne
· niski stopień lesistości

ZASOBY LUDZKIE

 

· wysoka aktywność mieszkańców
· dobra baza edukacyjna i akademicka
· nadwyżka dobrze wykształconej siły roboczej
· duża liczba studiujących
· niski poziom wykształcenia
· wysoki poziom bezrobocia
· niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb oferta edukacyjna
· liczne grupy i środowiska zagrożone marginalizacją
· ograniczony dostęp do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

SILNE STRONY

 

SŁABE STRONY

GOSPODARKA

 

· wysoki poziom nakładów samorządów na cele rozwojowe
· zróżnicowana i dynamiczna gospodarka
· duży potencjał produkcyjny
· duży potencjał i wysoka aktywność MSP
· duże zaangażowanie kapitału zagranicznego
· duży areał użytków rolnych
· ponadprzeciętna wydajność gospodarstw rolnych
· dobra baza surowcowa i potencjał przetwórstwa środków spożywczych
· wysokie kwalifikacje zasobów pracy
· duży potencjał naukowo-badawczy
· niski poziom PKB poza aglomeracją poznańską
· niskie tempo wzrostu PKB
· dysproporcje efektywności gospodarki wewnątrz województwa
· Dysproporcje dochodów samorządów
· niski udział sektorów wysokiej szansy oraz przedsiębiorstw innowacyjnych
· niski stopień powiązań kooperacyjnych
· niewystarczająca oferta okołobiznezowa
· niski stan sanitarny części gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórczych
· dysproporcje aktywności i rozwoju gospodarczego na terenie województwa
· brak powiązań nauki z gospodarką

INFRASTRUKTURA

 

· główny pas infrastruktury komunikacyjnej zachód- wschód (autostrada A2 i trasa kolejowa E30
· lotnisko Ławica
· Międzynarodowe Targi Poznańskie
· rozwój infrastruktury logistycznej
· dobre, naturalne warunki rozwoju transportu rzecznego
· dekapitalizacja części infrastruktury
· nakłady na odtworzenie nie przeciwdziałające dekapitalizacji
· dysproporcje w rozmieszczeniu
· niewystarczający rozwój komunikacji zbiorowej
· niewystarczająca infrastruktura społeczna
· bariery dla niepełnosprawnych
· niewystarczający rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

2. OTOCZENIE

SZANSE

 

ZAGROŻENIA

PRZESTRZEŃ

 

· inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną
· wzrastająca ranga aglomeracji poznańskiej
· aktywizacja terenów wzdłuż autostrady A2
· marginalizacja obszarów i ośrodków niekonkurencyjnych
· niedostatek terenów inwestycyjnych

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

· popyt na zdrowa żywność
· popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne
· zewnętrzne źródła zagrożeń
· wzrastająca antropopresja

ZASOBY LUDZKIE

 

· integracja europejska (otwarcie unijnego systemu edukacji dla młodzieży)
· polityka społeczna Unii Europejskiej
· drenaż wykwalifikowanych kadr
· marginalizacja grup o najniższym wykształceniu, upośledzonych pod względem społecznym i fizycznym,
· wzrost patologii społecznych
· pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców
· marginalizacja rodzimej kultury

GOSPODARKA

 

· wzrost udziału nakładów zewnętrznych (prywatnych i publicznych)
· integracja europejska zwiększająca popyt na towary i usługi
· postęp technologiczny
· inwestycje zewnętrzne
· wzrost dystansu względem średniej Unii Europejskiej
· marginalizacja kapitału rodzimego
· upadek podmiotów niekonkurencyjnych

INFRASTRUKTURA

 

· inwestycje finansowane ze środków strukturalnych· kumulacja braków w infrastrukturze
< Poprzedni