Dobre praktyki 
Marketing terytorialny > Promocja > Komunikacja marketingowa samorządów

Serwis jest własnością Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Start arrow Baza dobrych praktyk arrow Przykłady analiz arrow Analiza SWOT gminy liczącej 9 tys. mieszkańców
 
 
 
  :: Main Menu
Menu serwisu
Start
O stronie...
Baza dobrych praktyk
e-biblioteka
Inspiracje
Konkursy
Twoja dobra praktyka
News
Funkcjonalne
Biuletyn
Pliki do pobrania
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
-------------
 
 
Statystyki
web stats stat24.com

Analiza SWOT gminy liczącej 9 tys. mieszkańców PDF Drukuj E-mail
Baza dobrych praktyk - Przykłady analiz
środa, 26 lipca 2006
Analiza średniej wielkości gminy na przykładdzie podkarpackiej gminy Pysznica...

DANE O GMINIE:

  • powierzchnię 14800 ha
  • liczba mieszkańców: 9199 osób
  • gęstość zaludnienia wynosi 63 os./km2
  • województwo podkarpackie, powiat stalowowolski
  • profil: gmina wiejska
  • żródło infrmacji: www.pysznica.pl

ANALIZA SWOTA.      POŁOŻENIE; ŚRODOWISKO NATURALNE

Mocne strony:
• położenie w pobliżu Stalowej Woli
• duża powierzchnia lasów
• piękne tereny krajobrazowe
• rzeki: San, Bukowa, Gilówka
• nieskażone gleby
• proekologiczne inwestycje gminy

Słabe strony:
• duża emisja pyłów i spalin
• brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji
• małe zróżnicowanie powierzchni gminy
• tereny zalewowe 

Szanse:
• budowa oczyszczalni i kanalizacji
• dalsza gazyfikacja
• gospodarstwa agroturystyczne
• stworzenie warunków do rozbudowy terenów pod rekreację

Zagrożenia:
• małe nakłady na ochronę środowiska
• zwiększenie zanieczyszczenia środowiska
• wzrost natężenia ruchu
• brak dodatkowych środków finansowych ze strony państwa
• powodzie
 B.      WARUNKI DEMOGRAFICZNE / POTENCJAŁ LUDZKI
 

 Mocne strony:
• duża liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
• łatwy dostęp do szkolnictwa

Słabe strony:
• spadek przyrostu naturalnego
• niskie wykształcenie bezrobotnych
• migracja zarobkowa za granicę i do dużych ośrodków miejskich

Szanse:
• możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego
• możliwość podnoszenia poziomu wykształcenia
• możliwość zmiany kwalifikacji zawodowych

Zagrożenia:
• rosnące bezrobocie
• migracja młodych ludzi
• starzenie się społeczeństwa
 

C.      POZIOM ZASPOKOJENIA WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH

Mocne strony:
• dobre warunki mieszkaniowe
• usamodzielnienie służby zdrowia
• dobry dostęp do szkolnictwa ponadpodstawowego
• duże zasoby terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe 

Słabe strony:
• brak kanalizacji
• brak gimnazjum
• niski stopień rozwoju infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej 

Szanse:
• możliwość rozbudowy budownictwa mieszkaniowego i usługowego
• możliwość wykorzystania dużych powierzchni mieszkaniowych pod agroturystykę
• zainteresowanie mieszkańców Stalowej Woli budową domów w gminie
• inwestycje w oświacie (budowa gimnazjum i liceum)

Zagrożenia:
• obniżenie poziomu życia
• słabe przystosowanie się do szybko zmieniającej się rzeczywistości
D.      

GOSPODARKA / ROLNICTWO 

Mocne strony:
• położenie w pobliżu Stalowej Woli
• dobra jakość placówek handlowych
• uzbrojone tereny dla inwestorów 

Słabe strony:
• brak bogactw naturalnych
• brak możliwości zbytu produkcji i płodów rolnych
• rozdrobnienie gospodarstw rolnych
• słaba klasa gleb 

Szanse:
• pozyskiwanie inwestorów
• rozwój usługi i drobnej wytwórczości
• powstawanie grup producenckich
• ulgi inwestycyjne przy tworzeniu nowych miejsc pracy
• unowocześnienie gospodarstw
• uprawy na potrzeby miasta 

Zagrożenia:
• dalszy wzrost bezrobocia
• brak środków finansowych
• niekorzystne przepisy prawne
• ziemia leżąca odłogiem
• brak opłacalności produkcji rolnej
 

E.      INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Mocne strony:
• gazyfikacja
• telefonizacja
• wodociągi
• duża aktywność mieszkańców w zakresie budowy infrastruktury 

Słabe strony:
• brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
• zły stan nawierzchni dróg
• brak reelektryfikacji 

Szanse:
• dobrze rozbudowana infrastruktura
• budowa kanalizacji i oczyszczalni
• możliwość rozwoju budownictwa
• zainteresowanie mieszkańców Stalowej Woli budowaniem domów w gminie
Zagrożenia:
• trudności w pozyskiwaniu środków
 F.      KULTURA, SPORT, TURYSTYKA 

Mocne strony:
• kluby sportowe
• boiska
• biblioteki
• park krajobrazowy
• docenianie przez mieszkańców znaczenia oświaty (przeznaczenie dużych środków na jej rozwój) 

Słabe strony:
• brak sal gimnastycznych w niektórych szkołach
• brak animatorów w domach kultury
• niskie nakłady na funkcjonowanie domów kultury
• małe zaangażowanie młodzieży w działalność kulturalną
• słaba promocja gminy 

Szanse:
• współpraca ze szkołami
• podnoszenie estetyki gminy
• możliwość utworzenia ścieżek rowerowych
• rozwój usług gastronomicznych
• utworzenie szlaków turystycznych
• podnoszenie poziomu kultury fizycznej i zdrowia
• zainteresowanie mieszkańców Stalowej Woli rekreacją i wypoczynkiem w gminie
• rosnący poziom wykształcenia ludności 

Zagrożenia:
• ubożenie społeczeństwa
 

G.     WARUNKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Mocne strony:
• dobry wizerunek gminy
• duża aktywność władz gminy w zakresie pozyskiwania środków na rozwój gminy
• duży zasób siły roboczej 

Słabe strony:
• niski poziom kwalifikacji zawodowych
• brak miejsc pracy na terenie gminy
• niska dostępność o możliwościach kredytowania 

Szanse:
• dobre rozumienie szans rozwoju gminy (tak przez ludność jak i samorządowców)
• zwiększenie kredytów preferencyjnych i ulg inwestycyjnych
• poprawa jakości dróg
• pełna rozbudowa infrastruktury
• tworzenie większych gospodarstw rodzinnych
• wzrost zainteresowania pozyskiwaniem środków z zewnątrz 

Zagrożenia:
• spadek dochodów gospodarstw rodzinnych
• dalszy wzrost bezrobocia
• brak kredytów preferencyjnych na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy
• wysokie odsetki od kredytów
 

< Poprzedni   Następny >